Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

Kısıklı street no:28 kat: 2 ofis no:206, 34662, Altunizade, İstanbul, TURKİYE adresinde mukim ALP BAKIM VE SAGLIK HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI ve sahip olduğu markalar ve internet siteleri (“Healthagents”, “Health Agents Turkey” ve Health Agents Türkiye) ile hakim hissedarları, ana şirketleri ve iştirakleri bundan böyle hep birlikte “Health Agents” olarak anılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıdaki çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı’nın diğer düzenlemeleri ile yürürlükteki diğer kanun ve hükümlere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Health Agents Turkey tarafından sunulan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sözlü, yazılı ya da görsel veya elektronik ortamda, çağrı merkezleri, internet siteleri, sözlü veya benzeri diğer kanallar aracılığıyla toplanmakta ve elde edilmektedir.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere genel kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Health Agents Turkey tarafından aşağıdaki amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü amaçla sınırlı olarak işlenebilecektir:

Kimlik verileriniz ve bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz ve yeriniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sosyal güvenlik veya hasta protokol numaranız ve ayrıca tarafımızca kimliğinizin tespit edilmesine yardımcı olabilecek diğer kimlik verileriniz ve

İletişim bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz ile çağrı merkezi standartları uyarınca müşteri hizmetleri veya hasta hizmetleri departmanları tarafından tutulan sözlü görüşme veya çağrı kayıtlarınız ve bizimle elektronik posta, mektup veya diğer iletişim araçlarıyla iletişime geçtiğinizde toplanan kişisel verileriniz ve

Araç park alanını kullanıyorsanız araç plaka numaranız ve

Muhasebe bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı verileriniz, faturalama verileriniz ve benzeri diğer finansal veri ve bilgiler ve

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması için gerekli olan özel sağlık sigortası verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz ve bilgileriniz ve

Kamera kayıtlarınız ve görüntüleriniz, hastanelerimizi veya tıp merkezlerimizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve denetim amacıyla alınır ve saklanır ve

Sağlık bilgileriniz: Laboratuvar tahlil sonuçlarınız, test sonuçlarınız, tıbbi muayene verileriniz, randevu verileriniz ve bilgileriniz, check-up verileriniz ve reçete verileriniz ve bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sağlanması sırasında veya sonucunda elde edilen ve toplanan sağlığınız ve cinsel yaşamınızla ilgili kişisel verileriniz ve

healthagentsturkey.com site adresine tarafınızdan gönderilen veya eklenen sağlık bilgileriniz ve diğer kişisel verileriniz ve

Health Agents Turkey’e iş başvurusunda bulunmanız halinde tarafınızca sunulan özgeçmişiniz de dahil olmak üzere her türlü kişisel veri ve bilgileriniz ile Health Agents Turkey Clinic çalışanı veya ilişkili çalışanı olmanız halinde iş sözleşmeniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz

Health Agents Turkey tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (özel nitelikli kişisel verileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

Kimliğinizin doğrulanması ve

Halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla

İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca talep edilen bilgilerin Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve idareleri ile paylaşılması ve

Hastanelerimizin ve Tıp Merkezlerimizin iç operasyonlarının ve günlük faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi ve

Hastane Yönetimi, Hasta Hakları ve Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, geliştirilmesi ve incelenmesi ve

İlaç tedariki ve

Bir randevu alırsanız, randevu hakkında sizi bilgilendirme ve

Risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve

Sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi için analizlerin yapılması ve

Hasta Hizmetleri, Mali İşler ve Pazarlama departmanları tarafından sağlık hizmetlerinizin finanse edilmesi, muayene, teşhis ve tedavi masraflarınızın ödenmesi ve uygunluk sorgulamanız kapsamında talep edilen bilgilerin özel sağlık sigortası şirketleri ile paylaşılması ve

Araştırma ve çalışmaların yürütülmesi ve

Yasal ve düzenleyici gerekliliklere ve koşullara uygunluk ve

Talep edilen bilgilerin sağlık hizmetlerinin finansmanı sırasında özel sağlık sigortası şirketleri ile paylaşılması ve

Kalite, Hasta Deneyimi ve Bilgi Sistemleri departmanları aracılığıyla risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek ve

Hizmetlerimiz karşılığında Hasta Hizmetleri, Mali İşler ve ilgili departmanlar tarafından fatura düzenlenmesi ve anlaşmalı kurum ve firmalar ile ilişkilerinizin teyit edilmesi ve

Medya ve İletişim ile Çağrı Merkezi departmanları tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgilerinin paylaşılması, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, ayrık ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilmesi.

İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz Health Agents Turkey Clinic’in fiziki arşivlerine ve/veya bilgi sistemlerine aktarılabilecek, hem dijital hem de fiziki ortamlarda tutulabilecek ve saklanabilecektir.

  • Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Health Agents Turkey ve şirketleri tarafından özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer güvenlik güçleri, Nüfus ve Sayım Genel Müdürlüğü, Türk Eczacıları Birliği, mahkemeler ve diğer her türlü adli makamlar, merkezi vb. üçüncü taraflar, yetkili temsilcileriniz ve acenteleriniz ve avukatlar, vergi ve mali danışmanlar ve denetçiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bize danışmanlık ve tavsiye hizmetleri sunan üçüncü taraflar ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi veya ifası için bizimle işbirliği içinde hareket eden iş ortaklarımız ve diğer üçüncü taraflar, ayrıca düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve makamlar ve resmi makamlar dahil olmak üzere, yukarıda sayılan işleme amaçları doğrultusunda Kanun ve yürürlükteki diğer yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işlenecektir.

  • Kişisel Veri Elde Etme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Health Agents Turkey’in faaliyet alanına giren her türlü işin yasal çerçevede yürütülmesi ve bu kapsamda Health Agents Turkey’in her türlü sözleşmesel ve kanuni ödev ve yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının ve elde edilmesinin hukuki sebepleri ilgili kanun hükümleridir:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Bilgilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı’nın diğer düzenlemeleri ile yürürlükteki diğer kanun ve hükümler.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere, sağlığa ilişkin kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili resmî kurum ve kuruluşlar tarafından, önceden açık rıza alınmaksızın yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla da işlenebilecektir.

  • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine ve bilgilerine erişme ve bunları talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik ve kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunları öğrenme haklarına sahipsiniz, düzeltilmesini veya tamamlanmasını isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi veya tamamlanması ve/veya kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi hakkında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan bir veya birkaçını kullanmanız durumunda ilgili bilgiler, tarafınızca sağlanan iletişim veri ve bilgileri kullanılarak açık ve anlaşılır bir şekilde, yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

  • Veri Güvenliği

Health Agents Turkey, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam ve sıkı bir uyum içerisinde korumaktadır. Söz konusu güvenlik eylemleri ve önlemleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir seviyede alınmakta ve sağlanmaktadır.

  • Şikayetler ve İletişim

Kişisel verileriniz mevcut teknik ve idari imkânlar çerçevesinde korunmakta, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun düzeyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmakta ve sağlanmaktadır.

“healthagentsturkey.com/gdpr” web adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu “nu doldurarak hukuki taleplerinizi iletebilirsiniz:

(i) Cumhuriyet Mah. 14050 Sok. Paşa Konağı A Blk. No:2/10 Onikişubat / Kahramanmaraş, Türkiye adresine ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile birlikte, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi bulunan ve “Kurumsal Sekreterlik” departmanının dikkatine hitaben yazılmış bir zarf içerisinde kargo kurye hizmeti ile gönderebilir veya

(ii) Noter aracılığıyla göndererek veya

(iii) info@healthagentsturkey.com adresine güvenli elektronik yollarla veya mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresiniz veya sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz vasıtasıyla göndererek ve/veya

(iv) Health Agents Turkey adresine hitaben “.docx veya .pdf” formatında bir dosyayı güvenli e-imzanız ile imzalayarak, e-postanızın konu satırına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresini yazarak info@healthagentsturkey.com adresine iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki hukuki taleplerinizi healthagentsturkey.com/gdpr web adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu “nu doldurarak formda belirtilen iletişim araçları ile tarafımıza iletmeniz rica olunur.